ประกาศผู้โชคดีได้รับอั่งเปา จากโปรโมชั่น ซินเจียยู่อี่ ซินนิ้ฮวดไช้

02-17-2021

ขอแสดงความยินดีกับสมาชิกผู้โชคดีได้รับอั่งเปาจากโปรโมชั่น ซินเจียยู่อี่ ซินนิ้ฮวดไช้

*U*X*I* *E*P*B*7 *2*2*5* *R*Y*M*N*8*
*H*N*L*N*T*A* *O*D*A*5* *O*E*4*0*4 *A*R*C*P*U*8*9
*U*S*R*R*T*3 *E*G*A *O*N*N*Y *A*E*O*Z*1*1*1
*A*C*N*O *A*Z*2 *N*C*O*4*3* *U*Z*2*
*L*M*A*A*5*1 *I*H*M*R*7 *D*G*S*U*0* *D*O*A*D*
*I*I*H*I*A* *A*C*A*A*0*3* *D*N*E *I*A*U*7*7*6
*A*1*3*5 *A*D*3* *O*A*C*Z* *A*O*2*2*2*
*R*1*7* *A*P*A*6 *U*K*9* *E*T*5*1*2*
*I*E*I*A*U *O*T*R*A*A*A* *K*E*L*5*8 *U*H*A*O*L
*B*S*3*3* *I*K*T*9 *E*R*N*T*O*E*1 *A*R*A*2*
*O*1*5* *6*7*5*8*7 *O*E*G*M*T*A* *T*9*1*0
*O*F*Y*U*9* *H*N*C*A*4*7* *I*T*O*L* *R*S*0*3*3*3
*E*K*1*2*3 *I*9*4* *A*G*6 *A*I*E*8*2*
*P*E*O*7 *A*K*A*D *O*U*P *A*I*Y*1*0*3*
*E*G*E*T*3 *A*M*8*2*2*7*2 *K*A*2*3*5 *O*K*R*T*
*R*T*A*A*U*1* *U*A*S*J*O* *I*D*7*3 *E*E*1*1
*E*N*E*N*3 *O*T*A*A*O*N *A*I*T*M*O*E*1 *D*N*O*
*L*0*9*8* *I*K*0*1 *U*P*R*M*T* *E*H*N*Y*6*9*1
*A*R*K*0* *T*P*2 *S*K*W *O*N*5*5
*N*6* *R*Y*E*R*S*K *U*M*A*1*0* *A*U*1*9
*O*P*U*E *N*Z*2*A *H*N*W*T*2* *A*N*4*4*6
*E*0*2*1* *C*1*7* *3*8*1* *U*M*N*Y*8*
*R*C*J* *K*I*H*9 *U*S*N*2*4 *D*8*
*A*U*I*9*9 *H*I*E* *R*G*T*O*A*I*C* *I*E*2*
*A*T*1*7* *O*R*R*7* *M*X*I *A*T*A*I*T*7
*H*W*8 *U*6*8* *H*N*N*R*N *M*2*2
*N*E*2*2* *O*B*N*2*4* *O*Y*8*1*6 *R*M*E*S*
*B*B*M *O*F*N* *H*T*H*P *L*V*L*W*2*
*P*T*C*I*8 *S*O* *E*O*A*1*3 *O*N*I*I*1*
*O*N*8 *A*L*K*8* *N*C*3* *E*E*L*E*E*2*
*A*K*R*N*A*A* *E*A*K*O *B*O*J*9 *A*A*A*T*P
*A*K*2* *A*I*A*A*A* *M*R*C*A*1*4* *E*E*7*
*O*2*2* *Y*W*2*Y* *C*0*0* *A*A*Q*R*
*A*P*I*T *O*A*I*A*E* *A*P*I*O* *I*N*2*2*
*L*A*4*1* *E*T*S*O*0* *S*W*N*5*5 *O*J*6*2
*U*Y*K*Z*2*2* *R*N*5* *O*N*E* *M*L*R*2*
*I*P*3*H* *L*5*5 *D*O*0* *E*R*1*8*
*I*J*1*0* *A*S*R*T*6* *O*O*8* *V*B*N*U*D*6
*D*0*6 *U*A*I*1*1 *U*R*Z*T* *O*E*D*G*2*
*O*4* *O*S*L*N *E*Y*A*X *O*M*H*N*9*8*
*R*E* *M*A*J*6*1* *O*N*A*8* *I*T*A*A*
*A*A*A*2* *N*K*B*2*1*3 *T*P*E*2* *R*A*A*E*T*X
*A*7*7*2*8 *O*T*N*6* *O*F*1*5 *L*1*6*
*I*D*9*0*4 *I*T*A* *I*O*N*H*I *1*1*
*E*N*X* *I*Z*9* *A*T*1*0*9 *O*1*3*N
*R*S*1*0*2 *U*Y*M *U*F*N*9 *I*0*5*4*7*2*
*A*A*A*O*T *A*Z*7*9 *O*N*A*I* *O*E*N*N
*E*M*P*A*G *O*G*N*K*9* *O*D*C*O*L *U*Y*S*9*
*H*U*2*2* *E*E*S*N*H *O*G*5*0 *U*I*2*0*4*
*I*S*R*6*5 *E*M*H*9* *R*N*T*I*Z *A*D*A*T*R*2
*U*U*U*0* *A*A*Y*9* *I*M*N* *O*M*R*
*O*N*K*9* *U*I*E*7* *I*B*0*2 *A*C*A*A*I*1*
*O*E*2*7 *F*R*A*K*K *T*P*M*4 *O*N*2*3*
*T*H*R*3* *O*E*E*Z *H*N*K*N *I*T*S*K*9*5*7
*O*Z*2*3* *A*M*5*9 *O*Z*0*3 *O*A*0*
*9*1*E*S*R*N *O*T*O*1*3 *A*L* *U*I*8*2
*I*I*4*3 *A*U*O*G*M *E*R*H*9 *5*2*3*6*2*
*I*H*B*A*Z*Z *O*D*0*0 *A*P*R*6*1 *H*P*K*O*8
*U*H*L*O* *R*A*M*0* *E*2*2 *A*U*I*E*6*6*
*U*5*5 *U*1*5* *A*I*E*2*2* *T*1*0*5*
*O*R*R*T*S* *R*N*E*E*1* *N*Q*E* *O*G*A*1
*I*1*3* *E*N*Z*0* *O*S*P*A*H*I *H*F*R*E*E*
*3*6*0 *2*9*6*3* *C*A*O *A*R*S*A
*B*3*8*1 *O*L*W* *O*Z*Z*2*3* *H*N*K*T*
*A*Y*P*N*9 *A*T*R*I*T*5*5* *U*N* *O*R*S*4*
*A*S*D *O*K*Y*0* *T*1*9* *A*I*1*
*E*R*T*9 *O*Z*A*E*D *I*T*I*O*N*5*1 *A*B*1*3*
*O*L*M *I*N*R*9*5 *O*T*T*1* *T*I*A*1*2*
*E*E*1*8 *R*P*A*I* *A*O*R*2*2* *6*7*3*2*7
*E*W*Q *H*D*P*R*1* *E*V*N*8*9 *A*W*E*Y
*U*I*0 *U*K*N*A*H*T *U*6*2*2 *I*T*1*7*
*I*E*7 *O*K*R*0*1*3 *E*E*1 *I*G*1*0
*A*T*A*5* *A*E*Z *U*P*T *L*C*8*7*1
*H*N*N*K *A*H*P*T *N*N*6* *T*Z*D*P*3
*H*M*E*5*3* *S*Y*6 *A*A*K*A*M* *U*K*5*8*
*O*D*E*R*7 *I*I*9*1 *E*R*P*N*A*1*9* *M*I*E
*A*A*I*1* *U*N*1*2*5* *L*C*S*N*E *F*P*G*4*4*
*O*O*I*O* *A*C*R* *H*N*T*3*4 *M*6*5
*A*M*W* *8*S*N*H* *O*E*2*1* *A*M*A*
*O*A*I*8* *O*Y*5*0*9 *A*M*Y*1*4* *A*L*T*7*
*A*T*P*N*1 *N*N*6*0*1 *E*G*U*G *U*A*Y*N*
*8*P*2*5* *H*T*A*7 *O*G*N*I*G *L*E*E*R*1*
*N*Y*N*O*R *8*J*K*R*T *K*2*0*H* *O*A*9*9
*T*P*O*E *I*T*S*K*4* *I*T*Y*1*3* *I*A*4*3*
*E*H*7* *U*E*K*N*4*4 *I*A*E*9 *A*A*H*P*1*
*H*N*A*D*1* *U*A*I*A*2* *1*5*U* *H*N*1*1*3*
*A*G*O*L *O*N*9*4*5*9*9 *A*0*0* *I*I*A*A*1
*I*W*O*T* *U*I*2*2* *H*C*A*J *I*D*W*2*2*
*R*U*2*4 *H*I*I*I* *U*H*M*T*4*0 *R*E*1*4*
*M*C*0*1 *A*C*A*A*4* *H*T*Y*5 *O*F*U*A*Y*
*O*R*S* *A*U*N*O* *U*P*5*9 *O*N*2*2
*A*E*T*R*P *U*R*2* *U*E*T*I*5 *I*G*S*E*O*0*
*E*N*A*A*O *U*N*Z*C*P*0 *O*M*I*8*1 *U*8*
*A*A*U*O *E*R*M*X*2*4*5 *A*E*O*I*1* *E*1*9
*I*W*V*N *O*O*Y*6* *H*T*8* *O*Z*0*
*U*E*B*O* *A*Y*M*1 *A*T*1*1* *H*K*P*O*R
*O*G*A*I*7*7 *A*G*8*0 *A*0*3* *P*I*Y*F*E*2*1*
*I*H*N*6*5 *I*E*H*W*N *B*E*E*L* *E*Z*7*9*4
*I*8* *R*N*B*Z*0* *F*Z*W*8 *M*N*S*K*
*N*N*1*3*5 *R*T*E*2*4 *O*G*2*9 *A*O*N*U*1*
*H*T*A*A*I*H*7*8 *H*R*H*R*1 *U*Z*5*5* *A*T*R*9*
*A*1*1*2*2* *H*G*N*0*0 *M*R*O* *E*L*K*1
*A*A*A*Y *1*0*2*3* *E*J*M*N*4*8*7 *A*G*4*5
*A*E*A*G *I*A*U*A *U*U*D*S*8 *O*G*9*1
*H*L*R*1*8* *L*A*N*U*J*F *I*8*9*3*5 *A*H*R*O*
*A*E*E*2 *T*2*9* *I*A*I*1*9 *H*N*A
*I*2*3* *O*K*I*K*5*3 *E*1*T *U*I*A*9*9
*O*N*A*E *I*T*I*I*5 *A*E*N*8 *A*Y*R*Z*G*R*
*N*2*2* *E*A*K*4* *9*B*G*O*S* *M*A*O*K
*D*5*7 *H*M*Y*2 *T*N*6*1 *C*4*6*
*A*K*A*K*4*1 *N*8*8 *U*2*1* *O*B*2*4*
*R*E*T*R *H*N*W*T*0* *R*S*V*N *C*2*1*4
*O*F*E*A* *A*T*N*J PAIZA58 *A*I*T*1
*E*E*5*6 *A*A*D*P *E*M*I*G*7*9 *O*6*3*2*
*R*U*K*0* *E*T*L*F* *I*W*D*E*8 *A*N*8*8
*I*G*A*M*N*9 *O*F*A*7*6 *U*E*J*Y*9*5 *O*S*I*K*O*
*A*T*L*D*O*5*5 *E*S*M*1* *A*N*P*1*0*1*8* *U*R*C*
*E*U*C*I*G *U*Z*P*I*I*M *A*E*4*1 *A*9*8*
*I*N*1 *A*A*B*1*3* *G*A*O*N*P*3* *R*Z*4*O*
*U*H*P*T *A*I*E*H*0*1 *I*O*Y*E* *H*T*K*1*3
*I*W*N*I*A*1*9 *E*S*7*N *O*S*T *O*G*A*A*2*2*
*O*2*3* *O*1*0*2*2* *A*E*T*0* *R*B*E*0*
*0*3*2*3 *O*U*0* *M*O*E*H*R *I*F*F*I*
*U*O*0*0 *U*N*I*4 *E*H* *O*T*T*4*4
*H*N*I*3*5 *E*W*6*5*6*7*9 *O*T*5*5* *O*T*U*T*R
*A*U*E*N *A*A*H*I*5 *O*G*7*7 *H*M*O*5*
*U*P*A *A*O*G*0*1*0*1 *H*S*Z* *A*3*1*
*A*S*1*5 *A*A*R*M

 

หมายเหตุ: ผู้โชคดีสามารถตรวจสอบรางวัลได้ทางกล่องข้อความส่วนตัวหลังจากทำการเข้าสู่ระบบ

Socialmedia Share